Klaudia Nowak - instruktor gimnastyki, fizjoterapeuta

Wykształcenie:
2007-2010 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Fizjoterapia, system stacjonarny
2010-2012 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek Fizjoterapia, studia uzupełniające magisterskie

Prawidłowa postawa dziecka jest jednym z bazowych elementów wpływających na jego zdrowy i harmonijny rozwój. Celem prowadzonych przeze mnie zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy jest zachęcenie dzieci do podejmowania aktywności fizycznej, zaspokojenie ich naturalnej potrzeby ruchu, poprawa różnorodnych sprawności ruchowych dziecka oraz nauka przybierania prawidłowej postawy ciała poprzez:

 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz korekcja ewentualnie powstałych odchyleń postawy
 • zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka
 • wyrabianie wytrzymałości posturalnej (zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy poprzez ćwiczenia)
 • rozciąganie przykurczonych grup mięśniowych oraz wzmacnianie osłabionych
 • wyrabianie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie, biegu
 • nauka prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń w celu zwiększenia pojemności życiowej płuc oraz wydolności i sprawności układu oddychania
 • wzbudzanie zamiłowania do aktywności fizycznej


Zajęcia prowadzone są w formie różnorodnych zabaw i gier ruchowych, a także ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów sportowych (worki
gimnastyczne, szarfy, obręcze itp. ) oraz przyborów nietypowych takich jak np. gazety, piórka, woreczki foliowe. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. W razie napotkanych zaburzeń podejmuję współpracę z rodzicami. Dwa razy do roku organizowana jest olimpiada sportowa, podczas której dzieci uczą się zdrowej rywalizacji i mogą sprawdzić własne możliwości.

W roku szkolnym 2014/2015 planowane jest przeprowadzenie wrocławskiego
testu sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat (aut. B. Sekita), na podstawie którego ocenić można poszczególne cechy motoryczne u przedszkolaków.

Małgorzata Domagała - psycholog, terapeuta intergracji sensorycznej

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek psychologia
Dodatkowe kursy szkolenia:
Psycholog transportu, studia podyplomowe UW
Terapeuta integracji sensorycznej

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym. Uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje /Bez klapsa- czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice; Być mamą/. Poprzez udział w tych warsztatach staram się bardziej poznać dziecko, pomóc mu w jego troskach i problemach.

Zajęcia prowadzone z dziećmi o tematyce uczuć mają na celu:
 • Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań
 • Lepsze rozumienie samego siebie i innych
 • Radzenie sobie z napięciami pojawiającymi się w trudnych chwilach
 • Umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów

Dzieci poprzez takie zajęcia będą mieli możliwość bliższego poznania koleżanek i kolegów w grupie. Będą mięli możliwość odczytywania, rozpoznawania mowy ciała i tzw. sprzecznych sygnałów, nabędą umiejętność porozumiewania się z innymi. Będą rozpoznawać, nazywać i wyrażać podstawowe uczucia, będą starać się rozumieć uczucia swoje i innych dzieci. Będą określać przyczyny odczuwania radości, smutku, strachu, lęku czy złości. Będą poszukiwać, wskazywać sposoby radzenia sobie z uczuciem smutku i złości. Będą w stanie uświadomić sobie skutki negatywnych uczuć, oraz szukać sposoby okazywania uczuć kolegom. Dzieci będą wdrażane przez prowadzącego do otwartego mówienia o uczuciach, oraz będą chcieli uświadamiać sobie znaczenie okazywania sympatii i miłości.

Zajęcia z cyklu „Bajkoterapii” mają na celu wychwycenie i wyeliminowanie różnego rodzaju lęków u dzieci,

Cykl zajęć kształtowania umiejętności społecznych u dzieci oparte na książeczce „Franklin”, dzięki której omawiane są z dziećmi różne zagadnienia np.: dbanie o swoje bezpieczeństwo, zaufanie do innych osób, samoakceptacja, nieposłuszeństwo, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, jak sobie radzić z nudą;

Małgorzata Mazur – surdologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia na UMCS w Lublinie, kierunek - filologia polska z logopedią oraz studia podyplomowe z surdologopedii. Posiada certyfikat terapeuty integracji sensorycznej. Ukończyła wiele kursów doskonalących umiejętności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poświęconych: Roli logopedy w diagnozie i terapii zaburzeń karmienia, Sposobom diagnozy i terapii dzieci ze znacznie opóźnionym rozwojem mowy, Terapii Integracji Sensorycznej Małego Dziecka (do lat 3), Skutkom wcześniactwa w kształtowaniu się funkcji jedzenia i mowy, Trudnościom słuchowym – ich diagnozie i programach terapii, Terapii funkcji wzrokowych, Terapii ręki, Rozpoznawaniu i ocenie zaburzeń SPD (czyli integracji sensorycznej) i ADHD. Odbyła szkolenie I st. z Logorytmiki i Kurs wprowadzający do metody Videotreningu Komunikacji VIT. Jest zaangażowana w działania fundacji „Chcę powiedzieć ”.

Prowadzi  zajęcia profilaktyczne z przedszkolami pt.: „Gimnastyka buzi i języka ”, które mają głównie na celu usprawnianie artykulatorów i doskonalenie umiejętności językowych dzieci. Do realizacji zamierzonych celów zajęć zawsze wykorzystuje  zabawę jako podstawową aktywność dziecięcych działań. Dzieci słuchając opowiastek o małym Języczku (Podróżniczku, Psotniczku, Ogrodniczku itp.) naśladują jego przygody ćwicząc wargi, język, mimikę twarzy oraz odtwarzając emocje towarzyszące tym sytuacjom. Zdobywają tym samym doświadczenia ruchowe, które wykorzystują w mowie. Znaczna część zajęć grupowych poświęcona jest ćwiczeniom słuchowym i kształtowaniu uwagi słuchowej. Są to zabawy wymagające jednocześnie wzajemnej współpracy i wspólnie podejmowanego wysiłku, co pozwala przedszkolakom zacieśniać więzi społeczne i uczy wzajemnego szacunku. Ze względu na specyfikę rozwoju dzieci zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wielozmysłowych  działań – wzbogaconych o dotyk, słuch, zapach, smak i ruch. Starsze dzieci doskonalą swoje umiejętności językowe w zakresie tworzenia wypowiedzi ustnej na podany temat, układają historyjki obrazkowe dostrzegając wzajemne zależności wydarzeń, uczą się formułować logiczne wnioski.
 

Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy – opóźnionym rozwojem mowy, dyslaliami i innymi zakłóceniami rozwoju językowego.  W pracy logopedycznej wykorzystuje warsztat terapeuty SI, co w znacznym stopniu przyśpiesza efekty terapii i uatrakcyjnia pracę z dzieckiem. To sprawia, że dzieci są pozytywnie zmotywowane do pracy i uwielbiają te trudne i żmudne ćwiczenia.

Prowadzi konsultacje z Rodzicami poświęcone obserwacji funkcjonowania dziecka pod względem rozwoju językowego, słuchowego, ruchowego i społecznego. Edukuje rodziców w zakresie rozwoju  psychomotorycznego dzieci. Zapoznaje z metodami działania i rodzajem zabaw stymulujących wczesny rozwój mowy. Monitoruje postępy i stara się wspierać rodziców na każdym etapie rozwoju ich dzieci. Wspólnie z Rodzicami ustala diagnostykę dzieci, których rozwój nie przebiega prawidłowo. Służy informacjami na temat ośrodków i specjalistów zajmującymi się diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci.Agnieszka Chmielewska - pedagog, terapeuta intergracji sensorycznej

Ukończyła WSP ZNP – kierunek wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

Posiada certyfikat terapeuty integracji sensorycznej oraz instruktora gimnastyki korekcyjnej.

Ukończyła wiele kursów doskonalących umiejętności wspomagania rozwoju dziecka w  trakcie studiów podyplomowych pedagogika specjalna –
kierunek wczesna interwencja i pomoc dziecku i rodzinie.

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadzi zajęcia SI oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Bazując na swojej wiedzy dostosowywuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka i jego samopoczucia. Ćwiczenia nie mogą być
ani zbyt łatwe ani zbyt trudne dla dziecka. Ciągłe balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawia organizację centralnego ośrodka
układu nerwowego i wpływa  na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej.

Poprawia funkcje poznawcze i językowe a przede wszystkim przejawia się lepsza efektywnością uczenia się.
W swojej pracy wykorzystuje muzykoterapię choreograficzną i biblioterapię.
Pracuję z dziećmi po przez zabawę co sprawia im ogromną radość.

Do pracy wykorzystuje salę oraz specjalistyczny sprzęt do integracji sensorycznej (zjeżdżalnie, huśtawki, piłki rehabilitacyjne, drabinki, trampoliny itp.)

„Rodzice pamiętajcie, im wcześniej podejmiecie kroki w kierunku wyeliminowania niepożądanych objawów, tym pewniejszy start w dorosłe życie będzie miało Twoje dziecko”

Design by Bartosz Mikolajewski